X

Notícies

Gestió del desenvolupament

Les empreses manifesten preocupació per atraure i retenir el talent.

Hi ha empreses que aconsegueixen atraure els millors professionals del sector, els recompensa adequadament i crea un entorn on puguin desenvolupar les seves capacitats. Per a tota organització el valor real del desenvolupament dels seus professionals és important i el sistema de gestió del desenvolupament és un instrument que permet dirigir l’atenció de tota l’organització cap al desenvolupament professional de les persones de l’organització.

Un bon sistema de gestió del desenvolupament  ajuda a l’organització a identificar el potencial de les persones, a concentrar-se en els objectius, a orientar l’organització cap a aquests objectius cuidant l’estil de treball i a crear un estil de marca que serà reconegut en el mercat.

Per implementar un sistema de gestió del desenvolupament, la companyia ha d’identificar objectius realistes, ha de disposar d’un bon sistema d’assignació i els ha de dur a terme d’una manera coherent amb els valors organitzatius.

Aquestes premisses garantiran l’èxit del sistema i evitaran que es converteixi en un instrument de desmotivació i generador de tensions per a les persones de l’organització.

La gestió del desenvolupament  és un procés integrat i continu, que ha de dur a terme conjuntament el comandament i el col·laborador, i consta de tres fases:

Planificació: identificar les expectatives de desenvolupament i fixar les fites per un període determinat.

Seguiment: realitzar un seguiment per tal de donar feedback, donar suport i reforçar el nivell de desenvolupament actual per tal d’assolir les expectatives.

Avaluació: avaluar el desenvolupament assolit al final del període en relació al fixat, per analitzar les tendències, identificar les àrees d’oportunitat i les fortaleses que permetin planificar el desenvolupament pel període següent.

Els principals avantatges d’un sistema de gestió del desenvolupament  són:

  1. Els/les treballadors/es saben el que s’espera d’ells.
  2. Els/les treballadors/es coneixen com el seu treball contribueix i es relaciona amb el conjunt de l’organització.
  3. Genera i facilita la comunicació entre el/la cap i el col·laborador/a.
  4. El/la col·laborador/a participa en la definició del seu desenvolupament professional (fixació d’objectius i competències).
  5. Proporcionar suport continu als/les col·laboradors/es perquè puguin assolir els objectius i desenvolupar les competències esperades.

En definitiva el desenvolupament de cada persona en el seu treball està en funció de la personalitat, del que la persona fa i dels resultats que obté.

La gestió del desenvolupament és una política de recursos humans i està molt vinculada a la resta de polítiques. Les aplicacions d’aquesta política són diverses i totes s’han d’adaptar a l’organització. A títol d’exemple podem citar: Pla de formació i desenvolupament individual i general, Definició de plans de carrera, Identificació del potencial, Recompenses (econòmiques i no econòmiques).