AVÍS LEGAL

Segons el que preveu la Llei 34/2002 de l’11 de juliol dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, (en endavant, la LSSICE), es posa en coneixement de les persones usuàries, (en endavant, l’USUÀRIES), que accedeixen en aquest lloc web amb el domini, www.averdu.com, (en endavant, el WEB), la següent INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL PRESTADOR DEL SERVEI:

 • Denominació social: CRISANVET CONSULTING, SL
 • NIF: B-65187742
 • Adreça: Camí de Can Calders 10, 2n 3a, 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
 • Telèfon: 935 528 518
 • C/e: info@averdu.com
 • Inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom 41490 Full B386738.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- INFORMACIÓ A L’USUARI

CRISANVET CONSULTING SL informa a les persones usuàries del lloc web sobre la seva política respecte al tractament i protecció de dades de caràcter personal dels usuaris i clients.

CRISANVET CONSULTING SL és el Responsable del tractament de les dades personals i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals.

S’informa que, d’acord amb aquesta, es garanteix a l’interessat l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, oblit i limitació de les dades que li concerneixen, i, per a això, es pot dirigir mitjançant una comunicació escrita a: XXX@averdu.com. El tractament de dades de caràcter personal es porta a terme sota les degudes condicions de seguretat i secret professional, pel període que resulti necessari per a la finalitat per a la qual són recaptats i tractats, i en les condicions a continuació assenyalades.

2.- INFORMACIÓ DEL TRACTAMENT

Segons el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de la UE, l’usuari ha de rebre informació puntual i concreta del responsable del tractament i usos i finalitats del mateix. Per a això, s’indica la informació següent:

Informació bàsica en matèria de protecció de dades de caràcter personal

1. Responsable del tractament CRISANVET CONSULTING, SL
2. Finalitat del tractament Contactar amb l’usuari interessat per tal de facilitar-li la informació sol·licitada. La informació es conservarà al llarg d’1 any.
3. Legitimació del tractament Consentiment de l’interessat.
4. Destinataris de cessions Les seves dades no seran cedides a tercers.
5. Drets de les persones interessades Les persones interessades tenen dret a oposar-se al tractament de les dades, a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets tal com s’explicarà en la informació addicional.


Informació addicional en matèria de protecció de dades de caràcter personal

 1. Responsable del tractament

Identitat:                      CRISANVET CONSULTING SL       
CIF:                                  B-65187742

Adreça postal:            Camí Can Calders 10, 2n 3a, 08173 Sant Cugat del Vallès

Correu electrònic:     info@averdu.com

 

 1. Finalitat del tractament

2.1 Finalitat del tractament

En CRISANVET CONSULTING SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de poder contactar amb elles per tal de facilitar-los la informació sol·licitada.

2.2 Termini de conservació de les seves dades

Les dades personals es conservaran durant el termini indicat a “Finalitat del Tractament”, sempre que no hagi exercit el seu dret de supressió o oposició. Tot això sense perjudici dels terminis més amplis que es poguessin establir per disposició normativa o reglamentària.

 1. Legitimació del tractament

Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions, doneu el consentiment a què CRISANVET CONSULTING SL tracti les vostres dades per contactar amb vosaltres i facilitar-vos la informació que ha sol·licitat a través del nostre web o correu electrònic corporatiu.

 1. Destinataris de cessions o transferències

Les vostres dades no seran objecte de cap cessió.

 1. Drets de les persones interessades

Qualsevol persona interessada té dret a obtenir confirmació sobre si a CRISANVET CONSULTING SL estem tractant dades personals que els concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no fossin necessaris per a la finalitat que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i, en qualsevol moment, a oposar-se al seu tractament.

Per a l’exercici dels drets reconeguts, l’interessat podrà posar-se en contacte a través de l’adreça de correu electrònic o adreça postal indicats en el primer paràgraf.

Finalment, vosaltres, especialment quan no hàgiu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, teniu dret a presentar reclamació davant l’autoritat nacional de control, a aquests efectes s’ha de dirigir a l’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES.

 3.- MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, CRISANVET CONSULTING SL està complint amb totes les obligacions establertes per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, aquestes són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb la persona interessada i adequades, pertinents i limitades a allò que és necessari en relació amb la finalitat per les quals són tractades.

CRISANVET CONSULTING SL garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal per tal de protegir els drets i llibertats de les persones usuàries i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.